– TranPoza umową sprzedaży z dnia [data umowy ] uzgodnioną pomiędzy sprzedawcą [nazwa dostawcy] a nabywcą [nazwa nabywcy] dotyczącą specyfikacji technicznych opisanych w załączonych arkuszach [załącznik] produktów dostarczonych przez sprzedawcę, strony umowy sa zgodne w następujący sposób:

 Sprzedawca dostarcza nabywcy najpóźniej w uzgodnionym terminie dostawy [ termin dostawy] w formie elektronicznej wszystkie specyfikacje techniczne wymienione w arkuszach danych [załącznik] stron umowy sprzedaży. Specyfikacje techniczne obejmują wszystkie informacje numeryczne i alfanumeryczne przedstawione przez sprzedawcę w jego arkuszach danych, a także dokładną trójwymiarową reprodukcję rysunków przedmiotów nabytych w ramach wyżej wymienionej umowy.

 Strony uzgadniają następujący format elektroniczny:

 [Opcja 1] Format dostawy musi być zgodny i uporządkowany w formacie IFC 4 zgodnie z ISO 16739-1: 2018;

 [Opcja 2] Format dostawy musi być zgodny i uporządkowany w formacie OpenOffice lub Excel. Format musi wskazywać w kolumnach rodzaje specyfikacji technicznych, a wiersze muszą wymieniać każdy rodzaj części produktu tej umowy sprzedaży;

 [Opcja 3] Czas dostawy plików elektronicznych nie może przekraczać czasu fizycznej dostawy nabytych przedmiotów.

 Każde naruszenie umowy z powodu złej jakości plików elektronicznych, takich jak niekompletne pliki, upoważnia kupującego jako zwykłą karę do obniżenia uzgodnionej ceny sprzedaży [XXX% rabatu LUB kwoty ryczałtowej „kwoty” – „waluty”] ….

 

Wersja 2.19 – 5 maja 2019 r. TD – Translation by Dorota Di Biase

 

    Bildergebnis für ifc logo  design operate Bildergebnis für ifc logo buildingsmart