BIM Columbus clause in Hebrew – TRANSLATED BY Karin Cheltowski

בנוסף לחוזה המכירה מיום [תאריך החוזה] שהוסכם בין המוכר [שם המוכר] לבין הקונה [שם הקונה] בנוגע למפרטים הטכניים המתוארים בגליונות המצורפים [נספח] של המוצרים כפי שהוצעו על ידי המוכר, מוסכם כדלקמן:

המוכר ימסור לקונה, לכל המאוחר בתוך תקופת המסירה המוסכמת [תאריך אספקה] בפורמט אלקטרוני, את כל המפרטים הטכניים המוזכרים בגליונות הנתונים הטכניים [נספח] של הצדדים המגיעים להסכם בחוזה מכירה זה. המפרט הטכני כולל את כל המידע המספרי והאלפאנומרי שמוצג על ידי המוכר במפרטים הטכניים שלו, כמו גם רפרודוקציה תלתמימדית מדויקת של מפרטי הפריטים שנרכשו במסגרת החוזה הנל.

הצדדים מסכימים על הפורמט האלקטרוני הבא:

אופציה 1] תבנית האספקה ​​חייבת להיות תואמת ומובנית בפורמט IFC 4 בהתאם לתקן ISO 16739-1: 2018;

אופציה 2] תבנית האספקה ​​חייבת להיות תואמת ומובנית בפורמט OpenOffice או Excel. על הפורמט לציין בעמודות הרלוונטיות את סוגי המפרטים הטכניים והשורות צריכות לפרט את כל המוצרים הכלולים בחוזה מכירה זה;

אופציה 3] זמן האספקה ​​עבור הקבצים אלקטרוניים לא יעלה על זמן המשלוח הפיזי של המוצרים הנרכשים בחוזה זה.

כל הפרה של החוזה בשל איכות ירודה של קבצים אלקטרוניים, כגון קבצים לא מלאים, מסמיך את הקונה לקנוס את המוכר ולהפחית את מחיר המכירה המוסכם [הפחתת XXX% הנחה או סכום חד פעמי על סך סכום” – “מטבע“] .. ..