Εκτός από τη σύμβαση πώλησης μεταξύ του πωλητή [ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΩΛΗΤΗ] και του αγοραστή [Αγοραστής] με ημερομηνία [Ημερομηνία σύμβασης] και συνοδεύουν τις προδιαγραφές του προϊόντος που προτείνεται από τον πωλητή, [Παραρτήματα] τα μέρη συμφωνούν στα εξής:

Ο πωλητής παρέχει στον αγοραστή, το αργότερο [Αρχεία παράδοσης ημερομηνίας] σε ηλεκτρονική μορφή, τις πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο [παράρτημα] των στοιχείων της παρούσας σύμβασης. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν όλες τις αλφαριθμητικές πληροφορίες που παρουσιάζονται από τον πωλητή στα δελτία τεχνικών προδιαγραφών του καθώς και τα ακριβή τρισδιάστατα σχέδια των αντικειμένων που αποτελούν μέρος της προαναφερόμενης αγοράς.

Τα μέρη συμφωνούν σχετικά με την ακόλουθη ηλεκτρονική μορφή:

[Επιλογή 1] Η μορφή παράδοσης πρέπει να πραγματοποιηθεί και να δομηθεί σε μορφή IFC (ISO 16379-1: 2018).

[Επιλογή 2] Η μορφή παράδοσης πρέπει να πραγματοποιηθεί και να δομηθεί σε μορφή « Open office » ή « Excel ». Η μορφή πρέπει να αναφέρει στις στήλες τους τύπους των προδιαγραφών και τις γραμμές κάθε τύπου προϊόντος που αποτελεί μέρος της σύμβασης πώλησης.

 

[Επιλογή 3] Η συμφωνημένη προθεσμία για την παράδοση των φακέλων δεν είναι μεταγενέστερη της φυσικής παράδοσης των φυσικών προϊόντων.

Κάθε παράβαση λόγω της κακής ποιότητας των δεδομένων ή ελλιπή αρχεία δικαιούνται ποινή για τον αγοραστή [XXX% από την τιμή πώλησης που συμφωνήθηκε κατ ‘αποκοπήν ποσού ή της «ποσότητας» «νόμισμα»] ……

Έκδοση 2.17 – 1 Μαΐου 2019 / TD

 

    Bildergebnis für ifc logo  design operate Bildergebnis für ifc logo buildingsmart