Article 13 – BIM Columbus Vietnamese

Bổ sung vào hợp đồng mua bán giữa Người bán [Tên người bán] và Người mua [Tên người mua] ngày [Ngày/ Hợp đồng ] với bảng thông số kỹ thuật kèm theo của sản phẩm do Người bán cung cấp, [Bao vây] các bên theo thỏa thuận: Người bán cung cấp cho người mua không muộn hơn...