Article 20 – BIM Columbus Iranian

Iranian BIM Columbus Clause translated by Assieh Mir – Director of the Academy – Iran- Switzerland Chamber of Commerce –  علاوه بر قرارداد فروش بین فروشنده]نام فروشنده[ و خریدار] نام خریدار[ با تاریخ [تاریخ قرارداد[ و ورق مشخصات فنی محصول پیوست شده...

Article 19 – BIM Columbus Chinese

除卖方[卖方]和买方[买方名称] [日期合同]之间的销售合同以及卖方提供的产品随附技术规格表外,[附件]双方同意: 卖方在电子格式下不迟于 [日期交付文件 ]向买方提供本合同项目[附件]中提及的完整技术规格。技术规格包括卖方在其技术规格表上提供的所有字母数字信息,以及上述购买物品部分的确切三维图纸。 双方同意以下电子格式: [选项1]交付格式必须以IFC(ISO 16739-1:2018)格式IFC 4进行和结构化...

Article 13 – BIM Columbus Vietnamese

Bổ sung vào hợp đồng mua bán giữa Người bán [Tên người bán] và Người mua [Tên người mua] ngày [Ngày/ Hợp đồng ] với bảng thông số kỹ thuật kèm theo của sản phẩm do Người bán cung cấp, [Bao vây] các bên theo thỏa thuận: Người bán cung cấp cho người mua không muộn hơn...

Article 12 – BIM Columbus Russian

В Дополнение к договору купли-продажи [Контракт] между Продавцом [Имя Продавца] и Покупателем [Имя Покупателя] от [Дата Контракта] с Приложением  технических спецификаций (Технический паспорт) продукта, предложенного Продавцом, [Приложение] стороны соглашаются о...