Iranian BIM Columbus Clause translated by Assieh Mir – Director of the AcademyIran- Switzerland Chamber of Commerce

 علاوه بر قرارداد فروش بین فروشنده]نام فروشنده[ و خریدار] نام خریدار[ با تاریخ [تاریخ قرارداد[ و ورق مشخصات فنی محصول پیوست شده که توسط فروشنده ارائه شده است، [ضمیمه] طرفین باید با بندهای زیرنیز موافقت کنند.

فروشنده موظف میباشد حداکثر تا ]تاریخ تحویل مدارک [به صورت الکترونیکی، مشخصات فنی کامل ذکر شده در [پیوست] از عناصر این قرارداد،  به خریدار ارائه دهد. مشخصات فنی ]عبارتند از تمام اطلاعات عددی و الفبایی که توسط فروشنده در ورق های مشخصات فنی آن ارائه شده و همچنین نقاشی دقیق سه بعدی از اجزایی (محصول) که در بخشی از خرید ذکر شده است.
طرفین در مورد قالب الکترونیکی زیر موافقت می کنند:
]گزینه 1[ قالب تحویل و ساختار باید در فرمت IFC (ISO 16739-1:2018)  IFC 4   انجام گیرد
]گزینه 2[ فرمت تحویل باید در قالب اوپن آفیس  یا اکسل باشد. فرمت باید در ستون ها حاوی انواع مشخصات ودر خطوط هر نوع محصولی که در بخشی از قرارداد فروش آمده است، نشان دهد.
]گزینه 3[ زمان توافق برای تحویل فایل ها نمیتواند  بعد از تحویل فیزیکی محصولات باشد.
نقص مدارک  چه از نظر کیفیت چه از نظر کمیت (کامل نبودن مدارک) ، حق درخواست مجازات را به خریدار می دهد. XXX]٪ تخفیف قیمت توافق شده یا کل مبلغ «مقدار» «ارز»] ……
نسخه 2و91  5 می ماه  2019 

Version 2.19

     Bildergebnis für ifc logo  design operate